Közérdekű adatok

   

Székhely: 7629 Pécs, Komjáth A .u. 5.

Telefon: +36 72 239 655

E-mail:  info@gandhikft.hu

   

   

Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.

Telefon: +36 72 239 655

E-mail: info@gandhikft.hu

Közérdekű adatok

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt  Felelősségű Társaság
Rövid név: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft
Székhely: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.
Postacím: 7629 Pécs, Komját A. u. 5.
Telefonszám: (+36-72) 239-655
Központi elektronikus levélcím: iroda@gandhikft.hu
A honlap URL-je: www.gandhikft.hu

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. dolgozói

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. dolgozói

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. adat közzétételi kötelezettsége a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata

A Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft.  Tanácsadó Testületének Ügyrendje

A Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

A Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft. Etikai kódexe

Gandhi Gimnázium Nonprofit Kft. alaptevékenységére, valamint feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályok listája

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
 • 1995. évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • évi C. törvény a számvitelről
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
 • évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
 • évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
 • évi C törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
 • évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
 • évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
 • évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
 • 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
 • 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 370/2011. . (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról
 • 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól
 • 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 • 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
 • 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 • 1122/2011 (VI.28) Korm. határozat a Gandhi Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézése az jogasz@gandhikft.hu címen keresztül történik.

SZÉKHELY

7629 Pécs, Komját A. u. 5.

LEVELEZÉSI CÍM

7629 Pécs, Komját A. u. 5.

TELEFON

+36 72 239 655

E-MAIL

info@gandhikft.hu